Klubtagság módosítás

Az Etsy klub tagságot választottad.

Havidíjért cserébe érd el az összes tanfolyamot!

A klubtagság díja 20 Ft naponta

Bejelentkezési adatok Van már fiókod? Jelentkezz be itt
LEAVE THIS BLANK
Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az oldal működésével, szolgáltatás megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a viri  kukac designmentor.hu email címen rendelkezésre állok. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján a designmentor.hu, a designmentor-tanfolyam.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalról.

1. Szolgáltató adatai

  • A szolgáltató neve: WAVU Bt
  • A szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 7A. 1.em 6.
  • A szolgáltató elérhetősége, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello  kukac designmentor.hu
  • Cégjegyzékszáma: 01-06-786347
  • Adószáma: 20789679-1-42
  • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Telefonszáma: +36 305256711
  • Felnőttképzési azonosító: FKB/2020/004481
  • A szerződés nyelve: magyar
  • A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Intronet Kft. 1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23. 1. em. 1. info@intornet.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2017.08.30-tól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Felhasználási feltételek

3.1. Az oldal használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció ingyenes. A regisztrációval a felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételeket ebben a formában elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik. A szolgáltatások igénybevétele során betartja a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

3.2. Az oldalon megjelenő minden tartalom szerzői jogvédelem áll, annak online vagy offline publikálásához a szerző engedélye szükséges.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa a szolgáltatásnyújtást egyes érdeklődőknek.
Az kurzusokban leírt tartalom, vagy azoknál letölthető dokumentumok (doc, pdf, xls) a szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Azokat a résztvevők kizárólag saját maguk, illetve vállalkozásuk fejlesztésére használhatják. Az információk további részben vagy egészben felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) vagy megosztása, 3. fél számára hozzáférhetővé tétele a szolgálattó engedélye nélkül tilos! Jogtalan felhasználás esetén felhasználásonként szolgáltató 200 000 Ft használati díjat számláz ki.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató az adott kurzusnál ellenértéket kötött ki (vételár), akkor Felhasználó az oktatási anyag ellenértékét átutalással vagy PayPal fizetéssel teljesítheti. Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

3.4. A megvásárolt kurzusok 365 napig érhetőek el a vásárlást visszaigazolását követően. A tananyagok használata másra nem ruházható át, azt kizárólag a vevő/felhasználó használhatja.

3.5. Egyes kurzusok keretében ingyenes e-mail konzultáció érhető el, ezek felhasználási időtartama szintén a vásárlástól számított 365 nap, és kizárólag az adott kurzus témájával függhet össze. Az ingyenes konzultáció másra nem ruházható át. Egyes kurzusok megvásárlásával ingyenesen járó e-mail konzultáció nem jár a havidíjas klubtagság keretében elért tanfolyamokhoz.

3.6. Lehetőség van időszakosan a kurzusokat és egyéb információs anyagokat havidíjas előfizetéses rendszerben elérni az Etsy klub keretében. A havidíj megfizetésével arra a hónapra hozzáfér a Felhasználó a kurzusokhoz a vételár megfizetése nélkül is. Az előfizetéses klubtagság bármikor lemondható, a következő hónapról már nem fér hozzá a tanfolyamokhoz és egyéb anyagokhoz. A klubtagság lemondása utána a felhasználó továbbra is eléri a korábban az Etsy klubon kívül megvásárolt tanfolyamokat a vásárlást követő 365 napig. Az Etsy klubhoz csak egyes időszakokban lehet csatlakozni.

3.7. Az egyes kurzusok vételára és az Etsy klub előfizetési díjai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

3.8.  A Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. Ettől függetlenül Szolgáltató egyes esetekbe kivételt tehet, aminél egyéni elbírálás alapján dönt.

4. Hírlevél

A Design Mentor weboldalon fel lehet iratkozni a Szolgáltató hírlevelére. A kiküldött hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik. A Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó a regisztráció során megadott adatokat kezeli. Az adatkezelési tájékoztató itt található.

A Felhasználó indokolás nélkül, bármikor leiratkozhat a hírlevelekről. A leiratkozáshoz a Design Mentor hírlevelében a láblécében lévő "Leiratkozás" linkre kell kattintani, vagy e-mailben jelezni a leiratkozási szándékot. Ebben az esetben a Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

5. Panaszkezelés

5.1. A weboldal célja, hogy valamennyi az oldalon létrejött megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

5.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

5.3. Az írásbeli panaszt az szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

5.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

6. Vegyes rendelkezések

6.1. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

6.2. A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a Magyarországi törvények rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a Szolgáltató székhelye helyén hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

7. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen az oldalon.

2022.06.16.